Regulamin Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej –

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

§1 – Organizatorzy

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej (dalej: Szkoła) jest międzynarodowym projektem organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z następującymi Chińskimi uniwersytetami:

  • – Uniwersytetem w Pekinie – Beijing Foreign Studies University
  • – Northeastern University w Shenyang

Program Szkoły składa się z dziesięciu kursów, z których każdy trwa jeden weekend (każdy weekend jest nazywany „kursem”). Każdy kurs składa się z dwóch dni zajęciowych. (każdy dzień zajęciowy nazywany jest „sesją”).

§2 – Wymagania dot. kandydatów

Z racji tego, że niektóre sesje będą prowadzone po angielsku, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Program Szkoły skierowany jest do studentów prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i administracji, jak również do absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawny i innych) oraz przedsiębiorców i osób zainteresowanych kulturą i tradycją chińską, dalekowschodnią cywilizacją.

§3 – Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły zaczyna się 17. października 2016 r. i kończy się 15.czerwca 2017 r.

Aplikujący proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Formularza rejestracyjnego dostępnego na link
  2. CV
  3. Aktualnego zdjęcia
  4. Ponadto: studenci: kopia indeksu; absolwenci: kopia dyplomu ukończenia studiów; studenci pierwszego roku: kopia świadectwa maturalnego
  5. Dowód uiszczenia opłaty
  6. List motywacyjny

Minimalna liczba wymagana do rozpoczęcia Kursu wynosi 25 uczestników.

Maksymalna liczba uczestników: 50

Selekcja uczestników zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Uczestnicy mogą zostać zaproszeni na rozmowę wstępną, jeśli w ocenie organizatorów usprawni ona proces rekrutacji.

§4 – Obecność i udział w Szkole

Aby uzyskać certyfikat wymagane jest zaliczenie 9 z 10 przedmiotów. Przed każdą sesją sprawdzana będzie lista obecności.

Przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu Wykładowcy mogą udostępnić materiały w formie elektronicznej. Od słuchaczy oczekuje się, że odpowiednio przygotują się do zajęć, co może oznaczać np. przygotowanie zadań przekazanych przez Wykładowców. Materiały będą dostępne przed i w trakcie sesji w formie elektronicznej, a część z nich zostanie wydrukowana zgodnie z instrukcjami Wykładowców. Wymagana może być również odpowiednia forma aktywności w czasie sesji.

Organizatorzy Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmiany uregulowań dot. obecności i udziału w przyszłych edycjach Szkoły dla osób, które chciałyby zapisać się po raz kolejny.

Terminy zajęć dostępne są na oficjalnej stronie Szkoły link.

§5 – Weryfikacja wiedzy studentów

Od studentów oczekuje się, że spełnioną określone wymagania ustalone przez Wykładowców, które mogą dotyczyć m.in. prac pisemnych, udziału w sesjach oraz zdania testów końcowych i kolokwiów.

§6 – Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu Szkoły słuchacze otrzymają certyfikat.

§7 – Opłaty

Opłata za udział w Szkole wynosi 3500zł od słuchacza. Obejmuje ona cały rok szkolny (10 miesięcy, dwa semestry). Opłatę wnosi się na indywidualny rachunek bankowy generowany na stronie http://student.us.edu.pl/node/146 przed zgłoszeniem.

Opłata zostanie bezzwłocznie zwrócona na wskazany przez słuchacza rachunek bankowy w przypadku odrzucenia zgłoszenia.

§8 – Naruszenia regulaminu

Warunkiem uczestnictwa w Szkole i jej ukończenia jest przestrzeganie zasad dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, dobrej wiary i uczciwego postępowania.